Destinační společnost Východní Čechy, IČ: 75126842, se sídlem na nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice (dále jen “DSVČ“) je majitelem a provozovatelem webových stránek vychodoceskejsvet.cz (dále jen “portál”), který je definovaný jako soubor webových stránek provozovaných na doméně https://vychodoceskejsvet.cz/.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

DSVČ respektuje soukromí osob, které navštěvují webové stránky portálu. Shromažďujeme pouze ty osobně určitelné údaje (jako např. e-mail), které nám sami dobrovolně poskytnete. Tyto údaje využijeme pouze k účelům uvedeným tam, kde byly poskytnuty. Příležitostně můžeme uvedené informace použít k tomu, abychom vás zkontaktovali s cílem zjištění vašich potřeb a následnému zlepšení našeho portálu.

DSVČ vaše osobní data neprodá ani nepronajme žádné třetí straně. DSVČ či její důvěryhodný partner může data použít v souhrnné formě ke statistickým analýzám provozu na webových stránkách. Při tomto zpracování nelze z dat získat žádné osobně určitelné informace.

DSVČ uchovává vaše osobní údaje bezpečně a chrání je před neoprávněnými osobami, zneužitím či zveřejněním. Vaše údaje jsou uloženy v bezpečí na webových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu dat.

Tento portál využívá soubory cookie k zajištění co nepřesnějších statistik návštěvnosti. Cookie je textový soubor, který server uloží na váš pevný disk a rozšiřuje funkce dostupné na stránkách či umožňuje přesnější analýzu jejich využití. Bez ohledu na způsob použití soubory cookie nebudou shromažďovat osobně určitelné informace. V případě, že se rozhodnete aby váš webový prohlížeč tyto soubory odmítal, nenaruší to funkčnost webových stránek portálu a jeho funkcí.

Při měření a analýze návštěvnosti je využíváno služby Google Analytics provozované společností Google, Inc. v rámci které jsou zjištěné IP adresy anonymizovány a je vypnutá služba remarketing. Uchovávání údajů o uživatelích není časově omezeno.

Stránky portálu mohou v zájmu návštěvníků obsahovat i řadu odkazů na jiné webové stránky. Zásady ochrany soukromých údajů popsané nemusí platit na stránkách, které nejsou provozovány DSVČ.

NEPŘÁTELSKÉ ÚTOKY

Jakékoliv akce s cílem smazat, přesunout či pozměnit obsah webových stránek portálu vyjma partnerů oprávněných provádět správu obsahu, útoky s cílem zpomalit či zamezit načítání stránek či narušit některé jeho funkce, DoS, DDoS nebo jiná činnost podobného charakteru bude považována za trestný čin. V tomto případě neplatí výše uvedené informace týkající se ochrany osobních údajů. Identifikační údaje viníka budou neprodleně předány policii a dalším orgánům.

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST

DSVČ ani žádný jeho zaměstnanec, správce portálu ani jeho žádný zaměstnanec nebo spolupracovník nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah webových stánek portál, negarantuje správnost nebo úplnost zde dostupných informací, grafiky, textu, odkazů nebo dalších materiálů a není zodpovědný za žádné speciální, nepřímé, vedlejší nebo konsekventní škody, včetně, ale nejen, ztracených příjmů nebo ušlého zisku, které mohly vzniknout použitím těchto materiálů. Obsah je poskytován bez záruky jakéhokoli druhu a zcela na vlastní riziko.

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Portál je autorským dílem, a to jak jako celek tak jeho jednotlivé části. Autorská práva patří a správu vykonává DSVČ.

Je dovoleno ukládat výňatky z webových stránek portálu na lokální počítač a tisknout jejich kopie pouze pro osobní nekomerční využití. Jakýkoli jiný způsob použití, reprodukce, překladu, přizpůsobení, úpravy, jiné změny, distribuce či uložení webových stránek portálu v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky, a to vcelku nebo zčásti, je bez předem uděleného písemného povolení DSVČ zakázán.

Produkty a služby partnerů, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení, jakožto i další díla mohou být chráněna dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem, osob, společností a organizací mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Na webových stránkách tohoto portálu se mohou nacházet i autorská díla dalších osob.

UKONČENÍ

DSVČ si vyhrazuje právo okamžitě ukončit vaše užívání stránky nebo přístup na tuto stránku v případě, že usoudí, že z Vaší strany došlo k porušení některého z ustanovení této doložky nebo některého z platných právních předpisů, či v případě, že bude považovat Vaše chování na stránce za nevhodné či nepřijatelné.

VYHRAZENÍ PRÁVA NA ZMĚNU

DSVČ si vyhrazuje právo toto Prohlášení v případě potřeby aktualizovat či měnit. Jakékoli změny budou neprodleně oznámeny na této stránce. Prohlášení nabývá platnosti dne 1. května 2021.

zpět na hlavní stránku